ZOOM

Zoom1

ZOOM ROOM Team No. Project Title Students Instructor Sponsor Judge Panel Time Expo Time
Enter

ZOOM1:
ID 615 8800 4013
pw 1759
Host: Xuening Feng

1 Automatic detection system of tobacco width based on machine vision Yirui Gao Shouhang Bo AIMS 14:05:00 13:00-16:30
Jiawei Sun
Qipeng Wang
Naihao Deng
Runqing Zhou
2 Creating Digital Twin Models for Tobacco Drying Processes Mengtian Guo Shouhang Bo AIMS 14:10:00
Shiyu Liu
Tianchun Huang
Lejun Jiang
Jingyu Su
14 Developing Diagnosis Algorithms for Subway Train Doors Yijiao Qin Shouhang Bo AIMS 14:15:00
Qiyue Sun
Yujun Qin
Yinyue Wu
Zhiheng Yin
15 Machine Learning Aided   1st Principle Modeling and its Application in   Industrial Heat Exchanger Health Management Kerui Ma Shouhang Bo AIMS 14:20:00
Marina Chen
Ruiqi Wang
Jiayi Chen

ZOOM1:
ID: 615 8800 4013
PW: 1759
Host: Xuening Feng
Expo Time: 13:00-16:30
Enter

Project Title: Automatic detection system of tobacco width based on machine vision
Student: Yirui Gao, Jiawei Sun, Qipeng Wang, Naihao Deng, Runqing Zhou
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:05:00

Project Title: Creating Digital Twin Models for Tobacco Drying Processes
Student: Mengtian Guo, Shiyu Liu, Tianchun Huang, Lejun Jiang, Jingyu Su
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:10:00

Project Title: Developing Diagnosis Algorithms for Subway Train Doors
Student: Yijiao Qin, Qiyue Sun, Yujun Qin, Yinyue Wu, Zhiheng Yin
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:15:00

Project Title: Machine Learning Aided   1st Principle Modeling and its Application in   Industrial Heat Exchanger Health Management
Student: Kerui Ma, Marina Chen, Ruiqi Wang, Jiayi Chen
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 14:20:00

Zoom2

ZOOM ROOM Team No. Project Title Students Instructor Sponsor Judge Panel Time Expo Time
Enter
ZOOM2:
ID 681 0089 3315
pw 4466
Host: Kunlin Yang
7 Real-time Road Condition Analysis Based on Point Cloud and Depth Image Pengyi Cao Jigang Wu HASCO VISION 14:25:00 13:00-16:30
Zhizheng Liu
Chongyu He
Yueyuan Li
Junjie Luo
8 Feature Point Detection of Calibration Board for ADAS Camera Calibration Xunhua Sun Jigang Wu HASCO VISION 14:30:00
Yinwei Dai
Jiaxing Yang
Tianchi Zhang
Yitong Jiang
4 Learning To Dispatch And Reposition On Amobility-on-demand Platform Jiachen Liu Mian Li DiDi 14:35:00
Siyi Zheng
Yifei Zhang
Lingyun Guo
Yuankun Zhu
5 Reinforcement Learning (RL) to Dispatch on a Mobility-on-Demand Platform Dongjian Chen Mian Li DiDi 14:40:00
Sijun Zhang
Shuwan Feng
Bingqi Sun
ZOOM2:
ID: 681 0089 3315
PW: 4466
Host: Host: Kunlin Yang
Expo Time: 13:00-16:30
Enter
Project Title: Real-time Road Condition Analysis Based on Point Cloud and Depth Image
Student: Pengyi Cao, Zhizheng Liu, Chongyu He, Yueyuan Li, Junjie Luo
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: HASCO VISION
Judge Panel Time: 14:25:00

Project Title: Feature Point Detection of Calibration Board for ADAS Camera Calibration
Student: Xunhua Sun, Yinwei Dai, Jiaxing Yang, Tianchi Zhang, Yitong Jiang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: HASCO VISION
Judge Panel Time: 14:30:00

Project Title: Learning To Dispatch And Reposition On Amobility-on-demand Platform
Student: Jiachen Liu, Siyi Zheng, Yifei Zhang, Lingyun Guo, Yuankun Zhu
Instructor: Mian Li
Sponsor: DiDi
Judge Panel Time: 14:35:00

Project Title: Reinforcement Learning (RL) to Dispatch on a Mobility-on-Demand Platform
Student: Dongjian Chen, Sijun Zhang, Shuwan Feng, Bingqi Sun
Instructor: Mian Li
Sponsor: DiDi
Judge Panel Time: 14:40:00

Zoom3

ZOOM ROOM Team No. Project Title Students Instructor Sponsor Judge Panel Time Expo Time
Enter
ZOOM3:
ID 687 0313 4583
pw 7544
Host: Yisu Xu
6 Control of Virtual and Real Manufacturing Systems via AR/VR techniques Zhiqi Chen Mian Li JI 13:30:00 13:00-16:30
Yue Wu
Tianyi Ge
Yue Zhang
Junwei Deng
10 Transparent Refrigerator Design Qichen Fu Jigang Wu Midea 14:45:00
Enhao Zhang
Keyue Zhu
Haonan Shen
Hongyi Wang
11 Visual design for sterilization and odor purification Yuwen Hu Jigang Wu Midea 14:50:00
Gaopeng Song
Weilun Liu
Shuhan Wang
Yicheng Lu
12 Refrigerator Air Volume Controller / Jigang Wu Midea 14:55:00
Shenhao Xie
Jiaxing Yang
Ruimin Yang
Xiaochen Zhu
ZOOM3:
ID: 687 0313 4583
PW: 7544
Host: Yisu Xu
Expo Time: 13:00-16:30
Enter

Project Title: Control of Virtual and Real Manufacturing Systems via AR/VR techniques
Student: Zhiqi Chen, ue Wu, Tianyi Ge, Yue Zhang, Junwei Deng
Instructor: Mian Li
Sponsor: JI
Judge Panel Time: 13:30:00

Project Title: Transparent Refrigerator Design
Student: Qichen Fu, Enhao Zhang, Keyue Zhu, Haonan Shen, Hongyi Wang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 14:45:00

Project Title: Visual design for sterilization and odor purification
Student: Yuwen Hu, Gaopeng Song, Weilun Liu, Shuhan Wang, Yicheng Lu
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 14:50:00

Project Title: Refrigerator Air Volume Controller
Student: Shenhao Xie, Jiaxing Yang, Ruimin Yang, Xiaochen Zhu
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 14:55:00

Zoom4

ZOOM ROOM Team No. Project Title Students Instructor Sponsor Judge Panel Time Expo Time
Enter
ZOOM4:
ID 679 9526 1961
pw 6119
Host: Xuqin Zhou
18 Anomaly detection in injection molding processes Xueyang Liu Chong Han JI&Fii 15:00:00 13:00-16:30
Siwei Zhou
Ke Du
Yuhang Zhou
Siyuan He
19 Virtual Measurement for cycle time reduction in the injection molding process Jinru Li Chong Han JI&Fii 15:05:00
Zeyu Zhang
Xucheng Ma
Kexin Weng
Fengyu Zhu
20 Virtual quality inspection in sheet metal forming processes Minjia Qian Chong Han JI&Fii 15:10:00
Qihong Liu
Youwen Zhu
Zhuzhu Wang
Xiwen Chen
21 Automated optical inspection in surface mount processes Bohao Zhang Chong Han JI&Fii 15:15:00
Junyi Cheng
Haoze Hu
Fanhao Ceng
Zehua Zhang
22 Deep Learning for Anomaly Detection Shuheng Liu Chong Han DataPipeline 15:20:00
Boying Zhu
Yinghui Hong
Yan Zhan
Youchen Zhao
ZOOM4:
ID: 679 9526 1961
PW: 6119
Host: Xuqin Zhou
Expo Time: 13:00-16:30

Enter

Project Title: Anomaly detection in injection molding processes
Student: Xueyang Liu, Siwei Zhou, Ke Du, Yuhang Zhou, Siyuan He
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:00:00

Project Title: Virtual Measurement for cycle time reduction in the injection molding process
Student: Jinru Li, Zeyu Zhang, Xucheng Ma, Kexin Weng, Fengyu Zhu
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:05:00

Project Title: Virtual quality inspection in sheet metal forming processes
Student: Minjia Qian, Qihong Liu, Youwen Zhu, Zhuzhu Wang, Xiwen Chen
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:10:00

Project Title: Automated optical inspection in surface mount processes
Student: Bohao Zhang, Junyi Cheng, Haoze Hu, Fanhao Ceng, Zehua Zhang
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI&Fii
Judge Panel Time: 15:15:00

Project Title: Deep Learning for Anomaly Detection
Student: Shuheng Liu, Boying Zhu, Yinghui Hong, Yan Zhan, Youchen Zhao
Instructor: Chong Han
Sponsor: DataPipeline
Judge Panel Time: 15:20:00

Zoom5

ZOOM ROOM Team No. Project Title Students Instructor Sponsor Judge Panel Time Expo Time
Enter
ZOOM5:
ID: 682 9502 3571
pw: 7859
Host: Jiankun Hou
16 Portable cargo volume measurement system Kun Huang Shouhang Bo Panasonic 15:25:00 13:00-16:30
Songqian Li
Yilun Zhu
Chen Peng
Yuyi Qu
17 The ViWi Vision-Aided Millimeter Wave Beam Tracking Competition (ViWi-BT) Shukai Fan Chong Han JI 15:30:00
Yujian Liu
Xinhao Liao
Yumin Zhang
Hantao Zhao
24 Motor Condition Monitoring Based on Machine Learning Yunzhe Jiang Chengbin Ma Rockwell Automation 15:35:00
Yiwen Qian
Yumeng Shao
Wanzhen Liu
Ren Wang
26 Cloud Tides-Elastic Platform on Idle Cloud Resources Siyuan Peng Chengbin Ma Vmware 15:40:00
Shujie Yang
Jingliang Ren
Dongchen Zhan
Wentao Wu
ZOOM5:
ID: 682 9502 3571
pw: 7859
Host: Jiankun Hou

Enter

Project Title: Portable cargo volume measurement system
Student: Kun Huang, Songqian Li, Yilun Zhu, Chen Peng, Yuyi Qu
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: Panasonic
Judge Panel Time: 15:25:00

Project Title: The ViWi Vision-Aided Millimeter Wave Beam Tracking Competition (ViWi-BT)
Student: Shukai Fan,Yujian Liu, Xinhao Liao, Yumin Zhang, Hantao Zhao
Instructor: Chong Han
Sponsor: JI
Judge Panel Time: 15:30:00

Project Title: Motor Condition Monitoring Based on Machine Learning
Student: Yunzhe Jiang, Yiwen Qian, Yumeng Shao, Wanzhen Liu, Ren Wang
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: Rockwell Automation
Judge Panel Time: 15:35:00

Project Title: Cloud Tides-Elastic Platform on Idle Cloud Resources
Student: Siyuan Peng, Shujie Yang, Jingliang Ren, Dongchen Zhan, Wentao Wu
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: Vmware
Judge Panel Time: 15:40:00

Zoom6

ZOOM ROOM Team No. Project Title Students Instructor Sponsor Judge Panel Time Expo Time
Enter
ZOOM6:
ID: 631 6880 3129
pw 5322
Host: Zongyang Hu
3 Recognition of tobacco surface defects based on unsupervised learning Shengyu Feng Shouhang Bo AIMS 13:35:00 13:00-16:30
Xin Wang
Jiajun Bao
Linxiao Wu
Zhengyuan Dong
9 Structure and control of lifting type installation plate of refrigerator compressor Tingkang Wang Jigang Wu Midea 13:40:00
Ziying Huang
Buyao Lyu
Ziqi Yuan
Jianing Zhang
13 Design of refrigerator without auxiliary beam Yunqi Liu Jigang Wu Midea 13:45:00
Juhe Nie
Hanzhi Wang
Zhibo Chen
Zixiao Zhang
23 Real-Time On-Device FlowStatistics Detectionand Prediction Zhikai Chen Chengbin Ma JI 13:50:00
Zekun Li
Zhihao Ruan
Jiayu Yi
Zihao Shen
25 Switch Dynamic Contact Resistance Detection System Jize Hou Chengbin Ma SHFEILI 13:55:00
Yuechuan Lin
Yuxin Chen
Yukang Tian
Wanhao Yu
ZOOM6:
ID: 631 6880 3129
pw 5322
Host: Zongyang Hu

Expo Time: 13:00-16:30
Enter
Project Title: Recognition of tobacco surface defects based on unsupervised learning
Student: Shengyu Feng, Xin Wang, Jiajun Bao, Linxiao Wu, Zhengyuan Dong
Instructor: Shouhang Bo
Sponsor: AIMS
Judge Panel Time: 13:35:00

Project Title: Structure and control of lifting type installation plate of refrigerator compressor
Student: Tingkang Wang, Ziying Huang, Buyao Lyu, Ziqi Yuan, Jianing Zhang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 13:40:00

Project Title: Design of refrigerator without auxiliary beam
Student: Yunqi Liu, Juhe Nie, Hanzhi Wang, Zhibo Chen, Zixiao Zhang
Instructor: Jigang Wu
Sponsor: Midea
Judge Panel Time: 13:45:00

Project Title: Real-Time On-Device FlowStatistics Detectionand Prediction
Student: Zhikai Chen, Zekun Li, Zhihao Ruan, Jiayu Yi, Zihao Shen
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: JI
Judge Panel Time: 13:50:00

Project Title: Switch Dynamic Contact Resistance Detection System
Student: Jize Hou, Yuechuan Lin, Yuxin Chen, Yukang Tian, Wanhao Yu
Instructor: Chengbin Ma
Sponsor: SHFEILI
Judge Panel Time: 13:55:00