Student Projects

Project list

Expo Project Search Form
 • 450
  Vision Detection for Quality of Automotive Tail Lamp
  Team No.1: Dooho Ro, Fenglei Gu, Sarit Kittirattanapaiboon, Yuankai Zhou, Xiheng Wang
  Instructor: Jigang Wu
 • 450
  Preresearch of high precision ranging scheme based on low-cost binocular camera
  Team No.2: Aleksei Danli, Shinedul Purevdorj, Zhenyi Cai, Ting Shen
  Instructor: Jigang Wu
 • 450
  Development of Music and Light Control Software
  Team No.3: Sun Zhuoyuan, Shao Xuesi, Kim Jinyou, Xiang Yi
  Instructor: Jigang Wu
 • 450
  Compact Platform for Lensless Inline Holographic Microscope
  Team No.4: Yibo Chen, Mingliang Duanmu, Xincheng Wu, Jiawen Xu, Yang Yu
  Instructor: Jigang Wu
 • 450
  Effective Rewriting Strategy for Digital Circuit Optimization
  Team No.5: Yifan Cao, Xingyun Mao, Hanyu Wang, Yujie Chen, Zhiyu Chen
  Instructor: Chong Han
 • 450
  Sensor Fusion System for Automated Guided Vehicle
  Team No.6: Binyu Xia, Jintian Ge, Xinyu Qian, Jiahao Wu, Jiaqi Wang
  Instructor: Chong Han
 • 450
  5G 8K VR Enabled Smart Education
  Team No.7: Zeyu Jian, Kecheng Qian, Yanyu Zhou, Zhe Yang, Yichao Wang
  Instructor: Chong Han
 • 450
  Machine Learning in 5G Channel Estimation (ML5G) for Millimeter-Wave MIMO Systems
  Team No.8: Zhengdong Hu, Zeyuan Liu, Hongming Bai, Tianyi Yang
  Instructor: Chong Han
 • 450
  Automatic Package delivery drone base station
  Team No.9: Dafeng Shen, Ervin Tjitra, Jiaoyang Hu, Wenglam Cheang, Xiying He
  Instructor: Chong Han
 • VG100
  Automatic Transport Vehicle
  Team No.1: Chunyu Wang, Kezhi Li, Ang Li, Jiajun Wang
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Automatic Fetching Robotic Car
  Team No.2: Xiao Wei, Yuxuan Han, Shenqun Huang, Haoyun Zhou
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Indoor Positioning Car
  Team No.3: Zhengyang Han, Xinkai Wang, Haojun Xu, Houwu Liu
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Little Fire Fighter
  Team No.4: Tianrui Dang, Jin Huang, Wanxuan Ming, Yushi Li, Zhiyu Zhou
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Automatic Vehicle for Irrigation
  Team No.5: Chenxi Lin, Hanlin Gao, Pauline Wang, Xueru Jiang, Zimu Gong
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Automatic Leaflet Distributor
  Team No.6: Nuocheng Ji, Yuexin Min, Zichun Wang, Wenbo Yu, Hanyu Ying
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Handle-controlled Ball-throwing Game Car
  Team No.7: Danli Shi, Huiyu Su, Keyan Chen, Rongzhen Jiang, Zhiyuan Sun
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  UWB-Based Bicycle-Following Carrier
  Team No.8: Ruiqi Niu, Yifan Li, Yanming Wang, Weixin Yu, Yihan Zhu
  Instructor: Mian Li, Irene Wei
 • VG100
  Automatic Ping-pong Ball Collector
  Team No.9: Wenjie Geng, Xinyue Yang, Yunqi Zhang, Zhekai Xu, Zi Ye
  Instructor: Mian Li, Irene Wei